BUDOWA ROKU PODKARPACIA

REGULAMIN   KONKURSU „BUDOWA ROKU PODKARPACIA”

I. Organizatorzy konkursu.

 1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.
 2. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

II. Patronat honorowy.

 1. Marszałek Województwa Podkarpackiego.
 2. Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

III. Cele konkursu.

 1. Promocja polskiej myśli naukowej i technicznej, innowacyjnych rozwiązań w elektroenergetyce, wysokiej jakości robót oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Prezentacja osiągnięć projektantów, inwestorów i wykonawców obiektów elektrycznych.
 3. Promocja wyróżniających się firm.

IV. Przedmiot i zakres konkursu

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty elektroenergetyczne, które zostały zakończone w roku konkursowym i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale roku pokonkursowego. Dokumentem potwierdzającym zakończenie prac przy obiekcie konkursowym jest: protokół odbioru końcowego, lub zgłoszenie odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.
 2. Zakres konkursu obejmuje obiekty: nowe, remontowane, przebudowane, rozbudowane, zlokalizowane na terenie województwa Podkarpackiego.
 3. W każdej edycji konkursu mogą być zgłaszane obiekty dziedzictwa materialnego ( dziedzictwa kulturowego) o szczególnym znaczeniu. Komisja Konkursowa proponuje w/w obiekty do Wyróżnienia Honorowego lub Specjalnego.

V. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłaszającymi obiekty mogą być osoby fizyczne lub prawne, zgodnie z prawem, realizujące inwestycje na terenie woj. Podkarpackiego. W szczególności są to:
 • inwestorzy,
 • projektanci,
 • wykonawcy,
 • organizatorzy procesu inwestycyjnego,
 • organa samorządu terytorialnego.

2. Zgłaszający powinien poinformować głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego o swoim zamiarze.

3. Zgłoszenie do konkursu na załączonym druku, należy przesłać do Oddziału Rzeszowskiego SEP w terminie ustalonym przez organizatorów.

4. Regulaminową opłatę konkursową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

VI. Organizacja konkursu.

 1. Konkurs BRP organizują: Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych, którzy powołują swoje Komisje Konkursowe i i ustanawiają Kapitułę Konkursu składającą się z przewodniczących poszczególnych Komisji Konkursowych.
 2. Komisja Konkursowa SEP działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP.
 3. Komisja Konkursowa:

a) analizuje otrzymane zgłoszenia i dokumenty zgodnie z pkt. IV.1, kwalifikuje obiekty do konkursu i dzieli na grupy w zależności od charakterystyki technicznej i użytkowej,

b) opracowuje preliminarz konkursu (załącznik 1)

c) powołuje zespoły oceniające i ich oceny przedstawia Kapitule Konkursu.

4. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową SEP podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyników konkursu i akceptuje przyznane przez Komisje Konkursowe nagrody.

5. Obsługę administracyjno – finansową konkursu zapewnia Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie.

VII. Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu

 1. Poziom rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
 2. Zastosowanie najnowszych rozwiązań i nowoczesnej aparatury.
 3. Wpływ inwestycji na środowisko.
 4. Zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystania OZE.
 5. Poziom jakości i estetyki wykonanych robót.
 6. Warunki BHP.

VIII. Tryb oceny.

 1. Ocena dokonywana jest w dwóch etapach:

etap I – Ocena dokumentacji przesłanie zgłaszającemu w ciągu 14 dni potwierdzenia przejścia do II etapu Konkursu.

etap II – Końcowa ocena opiera się na analizie dokumentów odbiorczych i wniosków wynikających z wizji lokalnej

 

IX. Nagrody, wyróżnienia i promocja laureatów konkursu.

 1. Za najwyżej ocenione obiekty uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, wyróżnienia i dyplomy:
 • nagroda I stopnia z diamentem – statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia”
 • nagroda I stopnia – statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia”
 • nagroda II stopnia – medal + dyplom
 • nagroda III stopnia – plakietka + dyplom
 • wyróżnienie – dyplom.

2. Obiekty określone w pkt IV/3 otrzymują dyplomy.

3. Osoby bezpośrednio związane z realizacją nagrodzonego obiektu otrzymują dyplomy uznania.

4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali zorganizowanej w III lub IV kwartale roku pokonkursowego.

5. Laureaci konkursu w dniu ogłoszenia wyników otrzymają Biuletyn Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”. W ramach opłaty konkursowej każdy uczestnik konkursu zakwalifikowany do III etapu może umieścić w Biuletynie konkursu reklamę swojej firmy w formacie A4.

6. Laureaci konkursu mają prawo publikować wyniki konkursu i wyróżnione obiekty na swoich stronach internetowych, biuletynach informacyjnych i w innych formach wg uznania z równoczesnym wskazaniem organizatora konkursu.

7.Organizator konkursu ma prawo publikować materiały i wyniki konkursu wg swego uznania.

X. Fundusze.

 1. Fundusze konkursu pochodzą z dotacji sponsorów oraz opłat uczestników konkursu.
 2. Opłatę wpisową w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto SEP Oddział Rzeszowski w terminie 14 dni od uzyskania potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
 3. Opłaty oraz materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia budowy i jej dokumentacji wizytującym zespołom. Komisja Konkursowa zapewnia poufność uzyskanych informacji.
 2. Interpretacja wyników i regulaminu konkursu należy do Komisji Konkursowej.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 23.01.2020 roku.