W dniu 9 listopada 2023 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu odbyło się pierwsze wspólne spotkanie wszystkich podmiotów które utworzą Branżowe Centrum Umiejętności w branży elektronicznej.

Partnerami w tym przedsięwzięciu są Rada Powiatu Jarosławskiego, którą reprezentowali Marta Kurpiel Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Sylwia Dąbrowska oraz Karol Dąbrowski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które reprezentowali Prezes Oddziału Rzeszowskiego Zbigniew Styczeń, Piotr Jankowski-Mihułowicz profesor Politechniki Rzeszowskiej oraz Irena Jamróz i Urszula Turek. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących reprezentowali Dyrektor Szkoły Adam Tomaszewski oraz nauczyciele Damian Korecki, Marek Okarmus, Mariusz Skupień i Janusz Puszkarz.

Wszyscy partnerzy programu określili swoje oczekiwania oraz nakreślili wstępne harmonogramy prac które już zostały rozpoczęte oraz które muszą być podjęte w najbliższym czasie aby można było zrealizować postawione przed nami zadanie w założonych terminach. Następnie odbyła się dyskusja w celu ustalenia najbliższych zamierzeń. Jako priorytet określono powstanie nowej kwalifikacji zawodowej z zakresu edukacji poza formalnej i wystąpienia do właściwego Ministerstwa z wnioskiem o włączenie jej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kolejne ważne zadanie to uzyskanie uprawnień instytucji certyfikującej dla nowej kwalifikacji z zakresu edukacji poza formalnej.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z dotychczasową bazą dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Dyrektor Adam Tomaszewski zapoznał partnerów z projektem rozbudowy placówki oraz z planami wykorzystania dotychczasowych sal dydaktycznych.

Zaplanowano, że następne spotkanie zespołu odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.