W dniu 23 czerwca 2023 r. w Jarosławiu została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Jarosławskim, a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w  sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.

Głównym celem projektu jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie elektroniki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki oraz prowadzenie szkoleń w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich występuje w tym projekcie jak Partner, do zadań którego należą między innymi: zapewnienie wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia szkoleń i kursów, opracowanie i zgłoszenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jednej nowej kwalifikacji rynkowej, wystąpienie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zgłoszonej do ZSK, pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej dla nowo utworzonej kwalifikacji rynkowej, wkład merytoryczny, techniczny i organizacyjny przy realizacji wszystkich zadań projektowych.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 11 września 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Kolejne spotkania organizacyjne na których był określany plan działania oraz wstępny podział obowiązków pomiędzy Liderem, a Partnerami projektu odbywały się mniej więcej co miesiąc.

W dniu 10 czerwca 2024 roku odbyły się warsztaty na których zespoły powołane przez uczestników projektu zajmowały się opisem nowej kwalifikacji rynkowej.

Wypracowana nazwa nowej kwalifikacji w dziedzinie elektroniki brzmi: „Montowanie budynkowych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i teletechnicznych”.

Uczestnicy ustalili termin następnych warsztatów na dzień 24 czerwca z ambitnym planem zakończenia opisu nowej kwalifikacji rynkowej. Uczestnikiem tego spotkania będzie również przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych który będzie wspomagał zespół w opisie kwalifikacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego: Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z pracownikiem Wydziału – Karolem Dąbrowskim, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – Adam Tomaszewski wraz
z pracownikami Szkoły – Małgorzatą Kożak, Wiesławem Ziębą, Damianem Koreckim i Januszem Puszkarzem oraz  Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowanego przez Zbigniewa Stycznia – Prezesa o/Rzeszowskiego wraz z członkami Stowarzyszenia Urszulą Turek i Ireną Jamróz.

Tekst: Zbigniew Styczęń

Zdjęcia: Karol Dąbrowski, Zbigniew Styczeń