W dniu 08.02.2024 z inicjatywy Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP odbyła się  debata poświęcona zagadnieniom dotyczącym doborowi kabli i przewodów elektrycznych ze względu na ich reakcję na ogień oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Moderatorem debaty był kol. Łukasz Gorgolewski (Oddział Poznański SEP). W debacie, oprócz członków zespołów roboczych CNiPE SEP dotyczących tych zagadnień, kol. Marcina Burzyńskiego (Oddział Gdański SEP, kol. Grzegorza Osiora (Oddział Rzeszowski SEP), kol. Jerzego Kaflika (Oddział Warszawski SEP) udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB. Uczestnikami debaty byli także kol. Marcin Orzechowski i kol. Julian Wiatr z Centralnej sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP (obaj Oddział Warszawski SEP). Debata miała formę  swobodnej rozmowy i dyskusji specjalistów. Skład jej uczestników zapewnił wszechstronne podejście do omawianych zagadnień. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. Jest to tyle ważne, że obecnie obowiązujące uregulowania prawne i normatywne są niepełne lub sformułowane nieprecyzyjnie, co w efekcie powoduje to występowanie szeregu wątpliwości i sporów interpretacyjnych. Podjęte działania będą kontynuowane.

Debata  odbyła się w sali w konferencyjnej Warszawskiego Domu technika NOT, a spotkanie obserwował z portretu Ignacy Łukasiewicz.

Oprac. Grzegorz Osior