Terminy egzaminów i tematyka


 

Terminy egzaminów w 2020 roku:

 

13 oraz 27 stycznia, godz. 15

10 oraz 24 lutego, godz. 15

9 oraz 23 marca, godz. 15

6 oraz 20 kwietnia, godz. 15

4 oraz 18 maja, godz. 15

8 oraz 22 czerwca, godz. 15

6 oraz 20 lipca, godz. 15

3 oraz 17 sierpnia, godz. 15

7 oraz 21 września, godz. 15

5 oraz 19 października, godz. 15

2 oraz 16 listopada, godz. 15

7 oraz 21 grudnia, godz. 15

 

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi:

- na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 260,00 zł

- na stanowisku DOZORU (D) - 260,00 zł

Numer konta do wpłat:  Santander Bank Polska nr: 94 1090 2590 0000 0001 3517 2461

 

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „Formularze”. Należy je wydrukować dwustronnie (na jednej kartce)  i wypełnić drukowanymi literami. Wypełnione wnioski należy złożyć przed egzaminem w biurze SEP   ul. Kopernika 1, pokój nr 21.

Więcej informacji pod nr tel. 17 85-34-722 


Na egzamin należy zgłaszać się z dowodem osobistym i świadectwem potwierdzającym posiadane wykształcenie, oraz potwierdzeniem wpłaty.

 


Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku EKSPLOATACJI Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Eksploatacji, a określonych w § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zależności od rodzaju eksploatowanych urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

1.1 Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji
      i sieci elektroenergetycznych .

1.2 Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych:

                  a) urządzeń, maszyn elektrycznych,

                  b) układy sieciowe,

                  c) sieci (linie) kablowe, napowietrzne.

1.3. Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj , moc, napięcie itp.).

1.4. Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych. Stopnie  ochrony   –zapewniane przez obudowy.

1.5. Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia. Rodzaje i rola zabezpieczeń.

1.6. Ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przy uszkodzeniu. Napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.

1.7. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

1.8. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

1.9. Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach (strefach) zagrożenia wybuchem.

 

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2.1. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.

2.2. Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycznego.

2.3. Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia.

2.4. Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

2.5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego rodzaju urządzeń energetycznych, oraz wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia.

2.6. Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

2.7. Zasady odstawienia urządzeń i instalacji z ruchu.

 

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

3.1. Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych.

3.2. Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

 • podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,
 • poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

3.3. Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.. Badania i pomiary (odbiorcze, okresowe) jako ocena stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci:

 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej.
 • Pomiary rezystancji uziemień.

3.4. Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych – znaczenie zakresu pomiarowego.

3.5. Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

3.6. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

4.1. Obowiązki pracowników w zakresie BHP.

4.2. Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

4.3. Zasady organizacji i bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

4.4. Rodzaje poleceń, zasady przygotowania strefy - miejsca pracy.

4.5. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Podział sprzętu ochronnego, terminy badań
i zasady przechowywania.

4.6. Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. Metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca.

4.7. Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

4.8. Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego użytkowania.

 

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

5.1. Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

5.2. Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

5.3. Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

5.4. Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej ustawie z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z norm, Kodeksu Pracy oraz instrukcji eksploatacyjnych i stanowiskowych – wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” a także praktyczną umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Wybrane akty prawne

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział 4 i 10 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U z 2017 r. poz. 468).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

Normy:

1. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

2. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

3. PN-HD 60364-5-54: 2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

4. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

5. PN-E-04700:1998/+Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

6. SEP-E-001:2013 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

7. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

8. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV .

 

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

 

UWAGA

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe (poz. 1 do 6) są opracowaniami na czas obecny (2018r.) w wielu aspektach zdezaktualizowanymi.

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

1. Gryżewski Z.: Prace pomiarowo - kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych
o napięciu znamionowym do 1 kV
, wyd. VI, Warszawa 2009.

2. Laskowski J.: Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, Warszawa 2013.

3. Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych, Warszawa 2000.

4. Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych (poradnik), wyd. IV, Warszawa.

5. Strojny J. (redaktor pracy zbiorowej): Vademecum elektryka, Warszawa 2013.

6. Uczciwek T.: Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, Warszawa 2006.

 

Inne:

a) Jabłoński W.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, WNT, 2011.

b) Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 2010.

c) Strojny J., Strzałka j.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Wyd. IX, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2018.

d) Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2014.

e) Orlik W.: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Wydawnictwo: KaBe, Krosno 2015.

 


Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku DOZORU Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 

Określenie osób na stanowiskach dozoru

Są to osoby kierujące czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (§5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MGPiPS z 28.04.2003 r.).

 

1. Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Dozoru, a określonych
w §6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. w zależności od rodzaju eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

1.1 Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw
i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

1) Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 629 z późn. zm.).

       a) Umowa o przyłączeniu, warunki przyłączenia i grupy przyłączeniowe.

       b) Obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.

       c) Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci. Standardy jakościowe obsługi  odbiorców. Warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej.

2) Wymagania i zawartość dokumentacji technicznej (projektowej). Tryb uzgadniania rozwiązań technicznych.

3) Sprawdzanie realizacji warunków przyłączania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz ich uruchomienie.

4) Pewność zasilania i zasady rezerwowania.

5) Rodzaje i zasady doboru układów pomiarowych. Taryfy opłat.


1.2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

 1. Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii.

 2. Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia paliw i energii.

 3. Bieżąca kontrola poboru mocy i energii w procesach produkcyjnych. Ogólna charakterystyka taryf energii elektrycznej.

 4. Okresowe analizy energochłonności. Normowanie zużycia energii elektrycznej.

 5. Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń. Rola współczynnika mocy
  i jego poprawianie.

 6. Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii.

 7. Zasady gospodarki energią bierną.

 8. Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.

 

1.3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

 1. Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 3. Przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do eksploatacji.

 4. Prowadzenie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Przepisy określające wymóg posiadania instrukcji eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych przez podmiot – prowadzącego eksploatację tych urządzeń.

 5. Terminy i zakres oględzin, przeglądów i remontów oraz badań i pomiarów eksploatacyjnych.

 6. Przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 7. Kwalifikacje osób zajmujących się dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 8. Instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – wymóg jej posiadania. Zawartość i układ instrukcji.

 

1.4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

 1. Charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 2. Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych:

 • urządzenia, maszyny elektryczne,
 • układy sieciowe,
 • sieci (linie) kablowe, napowietrzne.

3. Zasady doboru urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych. Stopnie ochrony obudowy.

4. Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę
i zabezpieczenia. Rola zabezpieczeń – rodzaje.

5. Przepisy – normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach do 1 kV. Techniczne środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. Napięcia bezpieczne, układy SELV i PELV. Klasy ochronności (0, I, II, III).

6. Przepisy – normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV – środki ochrony.

7. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi – normy.

8. Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach (strefach) zagrożenia wybuchem.

9. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

 

1.5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

 1. Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. Obowiązujące przepisy.

 2. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 3. Organizacja wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Metody prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych:

  • pod napięciem,

  • w pobliżu napięcia,

  • przy wyłączonym napięciu.

Bezpieczeństwo wykonywania prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego (rodzaje poleceń, osoby funkcyjne, zasady przygotowania miejsca – strefy pracy).

4. Klasyfikacja, terminy badań i zasady użytkowania sprzętu ochronnego i narzędzi.

5. Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

6. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stosowane przy likwidacji pożarów.

7. Zasady uwalniania spod napięcia. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.

8. Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na skażenie środowiska (hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne) i środki przeciwdziałania.

 

1.6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

 1. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych.

 2. Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia.

 3. Sprzęt gaśniczy – zasady stosowania i użytkowania.

 

1.7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

 1. Obowiązujące zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania urządzeń prądotwórczych.

 2. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia energii elektrycznej.

 3. Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji oraz wyłączeń urządzeńi instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ograniczeń.

 

1.8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych.

 2. Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

 • podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,

 • poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 • ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

3. Ocena stanu technicznego urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych w badaniach i pomiarach odbiorczych i okresowych – warunki techniczne, normy:

 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej.
 • Pomiary rezystancji uziemień.

4. Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych – charakterystyka przyrządów pomiarowych – zakres pomiarowy.

5. Dokumentacja – sporządzenie protokołu z badań i pomiarów oraz ocena wyników pomiarów.

6. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przepisy – warunki techniczne, normy.

 

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej ustawie z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z norm, Kodeksu Pracy oraz instrukcji eksploatacyjnych i stanowiskowych – wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” a także praktyczną umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Wybrane akty prawne.

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
  z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział 4 i 10 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.).

 5. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 z późn. zm.).

 6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.).

 7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040).

 8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 542).

 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1184 i z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U z 2017 r. poz. 468).

 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

 14. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500).

 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2059).

 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 z późn. zm.).

 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 18. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2166).

 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

 

Aktualne normy

 1. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

 2. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

 3. PN-HD 60364-5-54: 2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór
  i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

 4. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

 5. PN-E-04700:1998/+Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.

 6. SEP-E-001:2013 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

 7. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

 8. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego
  o napięciu wyższym od 1 kV.

 9. PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

 10. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53. Dobór
  i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

 11. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

 12. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

 13. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56. Dobór
  i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

 14. Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

 15. PN-HD 60364-5-53:2016-02 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Zastępuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 E, PN-HD 60364-5-53:2015-08 E

 16. PN-HD 60364-8-1:2015-03 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 8-1: Efektywność energetyczna.

 17. N-E-SEP-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno-izolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

 18. N-SEP-E-004 :2013r Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

 19. PN-EN 50341-1:2013-03E Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.

 

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

UWAGA

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe są opracowaniami na czas obecny 2018 r. w wielu aspektach zdeaktualizowanymi.

 1. Gryżewski Z.: Prace pomiarowo - kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych
  o napięciu znamionowym do 1 kV
  , wyd. VI, Warszawa 2009.

 2. Laskowski J.: Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, Warszawa 2013.

 3. Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Warszawa 2000.

 4. Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych (poradnik), wyd. IV,
  Warszawa.

 5. Strojny J. (redaktor pracy zbiorowej): Vademecum elektryka, Warszawa 2013.

 6. Uczciwek T.: Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz 102 pytania z zakresu instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, Warszawa 2006.

 

Inne:

 1. Jabłoński W.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, WNT, 2011.

 2. Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne,
  2010.

 3. Strojny J., Strzałka j.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Wyd. IX, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2018.

 4. Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, Wydanie VI, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2014.

 5. Orlik W.: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Wydanie IV, Wydawnictwo: KaBe, Krosno 2015.Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów