Zasłużeni ludzie


Laudacja kol. Bogusława Ferenca

14 czerwca 2019 roku podczas uroczystości z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Międzynarodowego Dnia Elektryka w Oddziale Rzeszowskim SEP kolega Bogusław FERENC wysłuchał laudacji na jego cześć.

Dostojny Jubilacie, Czcigodni Goście

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia Państwu sylwetki naszego Kolegi, Przyjaciela, długoletniego członka i działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich, inż. Bogusława FERENCA z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin.

Bogdan jest rzeszowiakiem, urodził się 11.05.1934 r. , ukończył II LO w Rzeszowie i jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Do SEP wstąpił 18.06.1957 r. i od początku aktywnie włączył się w działalność Stowarzyszenia będąc prezesem koła SEP w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa. W przedsiębiorstwie tym (pod różnymi nazwami) przepracował całe życie zawodowe od 1957 do 1999 roku. Był to okres elektryfikacji wsi podkarpackiej, do czego w znaczący sposób przyczynił się Jubilat, pełniąc szereg funkcji od kierownika budowy i projektanta, po szefa produkcji i kierownika zakładu projektowania.

Za swoją pracę zawodową otrzymał liczne odznaczenia państwowe i resortowe, zaś w naszym Stowarzyszeniu otrzymał srebrną odznakę honorową w 1978 r., złotą w 1987 r., medal im. Profesora Mieczysława. Pożaryskiego – 2002 r., oraz medal im. Profesora. Stanisława Fryzego w 2006 r. Od 2010 r. jest Zasłużonym Seniorem SEP.

W Stowarzyszeniu był Członkiem Zarządu Oddziału i przez kilka kadencji przewodniczącym komisji rewizyjnej. Był też członkiem komisji egzaminacyjnej na grupy kwalifikacyjne oraz rzeczoznawcą i projektantem w Izbie Rzeczoznawców SEP.

Kolega Bogdan zawsze był i ciągle jest pasjonatem sportu. Organizował życie sportowe w Przedsiębiorstwie będąc liderem i kapitanem drużyn siatkówki i badmintona, a przede wszystkim zawodnikiem i działaczem brydża sportowego. W dyscyplinie tej osiągał liczne sukcesy dochodząc do tytułu mistrza międzynarodowego oraz reprezentanta Polski w mistrzostwach Europy na Malcie.

Przez 20 lat był prezesem Podkarpackiego Związku Brydża Sportowego oraz uzyskał godność członka honorowego Polskiego Związku Brydża Sportowego. Do dzisiaj jest czynnym zawodnikiem drużyny brydżowej „Elektrycy” Rzeszów.

Sentencja „ młodzi myślą o przyszłości, dorośli o teraźniejszości, a lata starości kierują myśli ku wspomnieniom” – najmilsze są te wspomnienia gdy jesteśmy razem tak jak dzisiaj to się dzieje.

Jan Rusin                         

14 czerwca 2019 r. Janiowe Wzgórze
 

Kol. Jan Rusin wygłasza laudację dla zasłużonego Seniora Bogusława Ferenca ( zdj. Robert Kaczmarczyk)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Profesor Honorowy Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, na którym nadano tytuły Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej trzem profesorom. Tytuł Profesora Honorowego otrzymali : prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, dr hab. inż. Jerzy Lewicki, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. dr hab. inż. Marian Pasko pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Słowo wstępne na uroczystości wygłosił prof. dr. hab. inż. Tadeusz Markowski Rektor Politechniki Rzeszowskiej, który podkreślił istotny wkład jaki wnieśli Profesorowie w rozwój naukowy i dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej.

Laudację poświęconą Profesorowi Lesławowi Gołębiowskiemu wygłosił dr hab. inż. Damian Mazur prof. PRz przedstawiając ponad pół wieku pracy Profesora na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, które zaowocowało szerokim dorobkiem naukowym obejmującym zagadnienia z elektrotechniki, maszyn elektrycznych i metod numerycznych, uhonorowanym wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Sylwetkę Profesora Jerzego Lewickiego przedstawiła dr hab. inż. Janina Rząsa prof. PRz podkreślając, że otrzymana godność jest wyrazem uznania za zasługi szczególnie dla WEiI , gdzie Profesor sprawował przez 15 lat funkcję dziekana i przez 23 lata funkcję kierownika Zakładu Urządzeń Elektrycznych. Długoletnia działalność Profesora w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich została nagodzona srebrną i złotą odznaką honorową SEP.

Laudację poświęconą Profesorowi Marianowi Pasko wygłosił dr hab. inż. Mariusz Korkosz prof. PRz przedstawiając szeroki dorobek naukowo-badawczy związany z elektrotechnika i energoelektroniką oraz dorobek organizacyjny Profesora. Profesor brał aktywny udział w rozwoju kadry naukowej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne medale , krzyże, nagrody i odznaczenia.

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich listy gratulacyjne dla Profesorów podpisał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz prezes Oddziału Gliwickiego dr inż. Jan Kapinos i prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP dr inż. Barbara Kopeć.

Po zakończeniu części oficjalnej złożyliśmy gratulacje w imieniu całej społeczności SEP Profesorowi Lesławowi Gołębiowskiemu i Profesorowi Marianowi Pasko, (profesor Jerzy Lewicki ze względu na stan zdrowia nie był obecny na uroczystości) oraz przekazaliśmy drobne upominki.

W uroczystości uczestniczyli Barbara Kopeć prezes SEP ORz i Bolesław Pałac v-ce prezes SEP ORz.

Tekst Barbara Kopeć

Od prawej Profesor Marian Pasko Politechnika Gliwicka, Profesor Lesław Gołębiowskie Politechnika Rzeszowska

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tytuł Doktora Honoris Causa dla członka SEP

W dniu 24 listopada 2017 r na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się bardzo miła uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej dla Prof. dr.hab. inż. Leszka Trybusa. Profesor Leszek Trybus jest wybitnym uczonym znanym w kraju i na świecie w obszarze automatyki i informatyki .Wniósł ogromny wkład naukowy w teorię optymalnego sterowania , projektowania regulatorów w tym adaptacyjnych i w systemy czasu rzeczywistego. Był wykładowcą zagranicznych uczelni , promotorem wielu doktoratów i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Profesor Leszek Trybus rozpoczął pracę na wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w 1970 roku jako asystent w Zakładzie Automatyki i Elektroniki kierowanym przez prof. Włodzimierza Kalitę.

Ukończył AGH w Krakowie , gdzie potem zdobył wszystkie kolejne stopnie naukowe. Praca doktorska Profesora została wdrożona w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL w Boguchwale.W latach 1976/1977 przebywał na zagranicznych naukowych stypendiach prowadząc prace w zakresie symetrycznych równań hiperbolicznych pierwszego rzędu.

Za książkę regulatory wielofunkcyjne otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesorski.

Profesor ma imponujący dorobek naukowy: 200 publikacji , członkostwo w 50 komitetach programowych konferencji, promotor 11 doktoratów, recenzent ponad 50 prac doktorskich i habilitacyjnych, opiekun ponad 200 prac dyplomowych. Jest autorem licznych projektów dla przemysłu . Za swoja prace był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany wieloma odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi.

Od 1970 roku był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział w Rzeszowie , pełniąc w latach 1975-1979 funkcję Prezesa koła SEP na Politechnice.

Doceniając jego osiągnięcia naukowe oraz prace na rzecz SEP oddział warszawski SEP przyznał mu medal Prof. Pawła Jana Nowackiego ( 2014 r) , a ZG SEP na wniosek oddziału rzeszowskiego SEP medal Prof. Obrąpalskiego ( 2015 r).

Od przyjaciół z SEP Profesor otrzymał podczas uroczystości list gratulacyjny i piękne pióro z okolicznościowym grawerem. Składamy Profesorowi serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tego tytułu.

tekst: Bolesław Pałac

 

List gratulacyjny

 

Szanowny Pan

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

Z okazji nadania zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej składam Panu w imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski serdeczne gratulacje.

Gratuluję uznania jakim niewątpliwie jest godność Doktora Honoris Causa. Pański dorobek naukowy stanowi niewymierną wartość dla kolejnych pokoleń młodych osób, które wkraczają w życie zawodowe.

Nadany tytuł stanowi też uwieńczenie Pańskiej wieloletniej pracy naukowej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Proszę przyjąć życzenia jeszcze wielu sukcesów zawodowych oraz zdrowia i sił w realizacji kolejnych planów i zamierzeń życiowych.

Nasza radość i gratulacje są tym większe , bo Profesor działał społecznie z powodzeniem w strukturach SEP Rzeszów , o czym nie zapominają następcy.

 

                                                         z poważaniem

                                                         Bolesław Pałac

Prezes SEP Oddział Rzeszowski

Rzeszów, 24 listopada 2017 r.

Wykład Prof. Trybusa z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa.

Pamiątkowe pióro dla Profesora od SEP Rzeszów.

Gratulacje składa Prof. Grzegorz Masłowski , Prorektor PRz d/s kształcenia.

W gronie Rektora i swoich współpracowników z Katedry Informatyki i Automatyki PRz.

W towarzystwie licznej Rodziny przybyłej na uroczystość z całej Polski.

zdj. Bolesław Pałac

zdj. Marian Misiakiewicz

 

Nominacja oficerska dla zasłużonego członka SEP Rzeszów

W ostatni piątek sierpnia 2017 r w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia nominacji oficerskiej na stopień majora wieloletniemu Prezesowi Koła nr 3 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie – Zbigniewowi Piekiełkowi. Nowo mianowany mjr w st. spocz. Zbigniew PIEKIEŁEK, ps. „Tarzan” urodził się 31.01.1925 r. Służył w Batalionach Chłopskich – Armii Krajowej, Placówce Tyczyn, kompanii Budziwój w latach 1942 – 1944 r. Brał udział w akcji „Burza” i zwycięskich walkach o Tyczyn, podczas których żołnierze AK wyparli niemiecki garnizon z miasta i oswobodzili Tyczyn.

Pan mjr Zbigniew Piekiełek był także słuchaczem kursów tajnego nauczania, podczas których ukończył 1. i 2. klasę gimnazjum. Po zakończeniu okupacji niemieckiej podjął naukę w nowo utworzonym Liceum w Tyczynie, a w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jako inżynier elektryk otrzymał przydział pracy do Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, gdzie pracował do emerytury.

Ale Kol. Zbigniew Piekiełek to też bardzo zasłużony działacz SEP, do którego wstąpił w 1954r! Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zarządach oddziału SEP . Przez kilkadziesiąt lat był kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Rzeszowie. Kol. Piekiełek odznaczony jest wieloma odznaczeniami i medalami SEP i NOT. Najbardziej jednak ceni sobie medal Prof. Idaszewskiego , który otrzymał od Kolegów z SEP Wrocław w 2013r podczas uroczystości w Rzeszowie z okazji roku Prof. Dzieślewskiego . Kol. Piekiełek był studentem i słuchaczem prof. Idaszewskiego. Serdecznie gratulujemy Koledze Zbigniewowi awansu wojskowego i dziękujemy za wspaniałą postawę w tragicznych czasach II wojny światowej.

Poniżej kilka zdjęc z ceremonia wręczenia nominacji oficerskiej na stopień majora – Zbigniewowi Piekiełkowi.

 

 

 

opr. B.Pałac

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów